Lagstiftning

Återvinningen bygger på lagstiftningen

SERTY bildades år 2000. Sammanslutningens verksamhet bygger på EE-förordningen och på det behov som uppstod bland olika apparattillverkare och -importörer som en följd av att förordningen trädde i kraft. Riksdagens förordning om el- och elektronikavfall (EE-förordning) trädde i kraft den 13 augusti 2005. Genom förordningen har ansvaret för återvinningen och återanvändningen av el- och elektronikavfall överförts till producenterna och importörerna.

Producentansvar gäller både konsumentprodukter (B2C) och företagsprodukter (B2B).

Producentansvaret omfattar nästan alla elektriska apparater (som drivs med elektrisk ström, ackumulator, batteri eller solenergi), som kyl- och frysskåp, tv-apparater, datorer, hushållsapparater, telefoner och lampor. Producentansvaret gäller tillverkare och importörer av elektriska och elektroniska produkter samt dem som säljer dessa produkter under eget varumärke.

De författningar som reglerar producentansvaret finns på Finlex webbplats.
Lag om ändring av avfallslagen:
https://finlex.fi/sv/laki/alkup/2004/20040452

Nya avfallslagen som trädde i kraft den 1 maj 2012:
https://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2011/20110646

Ändringar 2021 (om produktansvar, särskilt avsnitt 62–66):
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2021/20210714

Förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter:

2014/519:  https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2014/20140519

2021/1026:  https://finlex.fi/sv/laki/alkup/2021/20211026