Sortering av EE-avfall

Skrot för återvinning

Konsumenten är ansvarig för att de produkter som lämnas till uppsamlingsplatserna inte innehåller överflödiga delar: livsmedel i kylskåpet eller dammpåse i dammsugaren. Efter det att en elektrisk eller elektronisk produkt lämnats till en uppsamlingsplats tar SERTY över ansvaret för insamling av EE-avfallet och dess transport till fortsatt behandling.

På behandlingsanläggningen separeras glas, metaller och plaster från EE-avfallet. Under förbehandlingen avlägsnas alla skadliga ämnen, såsom bly, kvicksilver, kadmium och krom VI. Dessa skickas vidare till en anläggning för behandling och bortskaffande av farligt avfall. Även förpackningsavfall, kablar, ledare, kretskort och plastdelar separeras. Sedan krossas de sorterade materialen, separeras mekaniskt från varandra och skickas vidare för återvinning.

Metaller återvinns effektivare

Metaller är det material i elektriskt och elektroniskt avfall som lämpar sig bäst för återvinning. Återvinningen av plastdelar har också ökat. Ett ekonomiskt sätt att återvinna plastdelar i elektriska och elektroniska produkter är att ta till vara deras energiinnehåll.

Genom en industriell process separeras bland annat järn, aluminium, magnesium, koppar, zink och rostfritt stål ur metallerna. Metallerna separeras i allmänhet genom att först krossa produkterna. Ädelmetallerna separeras genom en smältprocess. Ur kretskorten separeras metallerna i allmänhet genom en kemisk process. Framför allt kretskort, hårddiskar och kopplingsdon hör till de delar som kan användas oförändrade.

Metaller, plast och glas som separerats används huvudsakligen innanför landets gränser.

Återvinningsmaterial kan användas till mycket

Av de ämnen som separerats ur elektriskt och elektroniskt avfall tillverkas nuförtiden många slags produkter. Till exempel av aluminiumet i datoravfall tillverkas bland annat störningsskydd för nya mobiltelefoner. Metallens egenskaper gör det också möjligt att återställa den till dess ursprungliga ändamål.

I och med att oljepriset har stigit har också användningen av återvinningsplast expanderat från tillvaratagande av energiinnehållet till produkter av återvunnet material, exempelvis tillverkning av fleecekläder, bildelar och sopsäckar.

Av återvinningsglas kan man exempelvis tillverka glasull för värmeisolering, glasflaskor och -förpackningar, fönsterglas och material för sandblästring.