Medlemskap i SERTY

Medlemskap i SERTY

Alla elektriska och elektroniska apparater (som drivs med batterier, ackumulator, nätström eller solenergi) omfattas av producentansvaret. Det betyder att importören eller tillverkaren i hemlandet ansvarar för avfallshanteringen av apparaterna och betalar en återvinningsavgift för apparaterna. I praktiken organiseras verksamheten av de producentsammanslutningar som företagen har bildat. I Finland finns det fem producentsammanslutningar: Producentsammanslutningen SER ry, SERTY, producentandelsföreningen ICT Ty, Flip ry och Selt ry samt ERP Finland ry.

Ytterligare information Miljöministeriet hemsida: producentansvar inom avfallshanteringen.

I likhet med andra producentsammanslutningar är SERTY en icke-vinstdrivande organisation som står under myndighetstillsyn. Föreningens syfte är att öka återvinningen, återanvändningen och annan återvinning av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (EE).

Producentsammanslutningarna tillhandahåller sedan 2005 över 450 regionala insamlingsstationer genom återvinningsavgifter. Hushållen har kostnadsfritt kunnat returnera sina kasserade apparater till dessa. Den nya avfallslagen introducerade den 1 maj 2013 även butikernas insamling, och sedan dess har antalet insamlingsstationer för hushållsapparater ökat ytterligare.

Producentsammanslutningarna ansvarar för transporten av apparaterna till behandlingsanläggningarna och för materialåtervinningen. 

Den som ansluter sig som medlem

Som ordinarie medlem kan godkännas en sammanslutning med rättshandlingsförmåga som är verksam inom tillverkning och import av elektriska och elektroniska apparater i Finland, som accepterar föreningens stadgar, förbinder sig att betala föreningens anslutningsavgift och ingår avtal med föreningen om övergång till producentansvarssystemet.

Du får tillgång till SERTY:s gällande stadgar, anslutnings- och medlemsavgifter, återvinningsavgifter och avtalsmall på vårt kontor office(at)serty.fi.

Medlemskapet träder i kraft när avtalet har undertecknats. Därefter får företaget ett användarnamn och lösenord för rapportering av elektriska apparater och en faktura för anslutningsavgiften. Den årliga medlemsavgiften ska betalas i slutet av varje år. Enligt beslut av föreningsmötet är årsavgiftens belopp tills vidare 0 €.

De företag som anslutit sig som medlemmar anmäls varje månad till tillsynsmyndigheten, dvs. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland.

SERTY vägleder sina medlemmar samt följer upp och samlar in information om frågor kring avfallshanteringen och återvinningen av elektriska och elektroniska apparater och om utvecklingen av den lagstiftning som rör detta. Medlemmarna får regelbunden information.

Medlemsföretagets kontaktinformation (namn, e-postadress och telefonnummer) ingår i rapporteringsprogrammet för återvinningsavgifter, till vilket reportern får ID. Dataskyddsbeskrivning.

Om rapportering av EE-apparater

SERTY:s medlemmar rapporterar varje månad importmängderna av elektriska apparater (POM). SERTY ser till att producentansvaret uppfylls. Även B2B-apparater, som uteslutande är avsedda för företagsbruk och inte kan användas hemma, omfattas av producentansvaret.

WEEE-märkningen i apparater

Mer information om återvinningsmärkningen av elektriska och elektroniska apparater finns på Tukes webbplats.

Batterier och ackumulatorer i apparaterna

Om den elektriska eller elektroniska apparaten innehåller batterier eller en ackumulator kräver dessa ett särskilt producentansvarsavtal med Recser Oy. Mer information får du av Recser Oy:s direktör Liisa-Marie Stenbäck, tel. +358 10 249 1704, liisa-marie [at] recser.fi.